Jordabalksbesiktning, Överlåtelsebesiktning enligt Jordabalken 4:19

En jordabalksbesiktning är mer omfattande än en överlåtelsebesiktning och omfattar hela köparens undersökningsplikt. Den ska inte jämföras med en enklare utökad överlåtelsebesiktning (kallas ibland steg 2 eller steg 3). En  jordabalksbesiktning omfattar utöver det som ingår i en överlåtelsebesiktning även el, VVS, ventilation mm, men är inte mer omfattande än vad lagen kräver.

Den besiktning vi utför är okulär och är begränsad till de handlingar och den information som är tillgänglig på fastigheten i form av fysiskt närvarande personer. Undersökningen är begränsad till det kunskapskrav som lagen (JB) ställer på köparen. Detta innebär bl.a. att undersökningen inte avser så kallade dolda brister och fel eller att möbler och annat bohag flyttas för att se bakomliggande ytor mm.

Kostnad för en jordabalksbesiktning är från 17 500 SEK. Priset inkluderar restid, 4 timmars besiktning samt rapportskrivning vilket normalt är tillräckligt. Om huset är stort, det finns fler byggnader än bostadshuset att besikta, köparen har många frågor så tar besiktningen längre tid. Tillkommande tid debiteras en kostnad om 950 SEK per påbörjad timme.

Vi besiktar i hela landet med tyngdpunkt på Länen Stockholm, Uppsala,  Västmanland, Norrbotten.

En Jämförelse mellan Överlåtelsebesiktning (ÖB) och Jordabalksbesiktning (JB) är enligt nedan.  

Notera att till JB kan ytterligare punkter läggas till som av beställaren känns motiverade och om besiktningsmannen anser sig ha den kompetens som behövs. Vår besiktningsman har utbildning och erfarenhet för Jordabalksbesiktning (Juridisk utbildning i Fastighetsrätt, Byggnadsingenjörsutbildning, samt praktisk erfarenhet av att som Projektledare/Plastschef leda/fördela arbeten vad gäller El, VVS, Vent mm vid nybyggnation.). En byggnadsingenjörsutbildning eller godkännande av SBR är således inte  tillräcklig och en snickarutbildning eller annan praktiskt inriktad utbildning och arbete är definitivt inte omfattande nog för jordabalksbesiktningar oavsett om den kompletterats inom juridik mm. 

Kontrollera alltid att den ni beställer arbetet av har tillräcklig utbildning. Brister i besiktningen står ni för som beställare då Jordabalken uttryckligen säger att det är köparen som har undersökningsplikten. ”Anticimex har cirka 200 personer som utför överlåtelsebesiktningar. Bara sex av dem är godkända enligt SBR Byggingenjörerna – och det som regeringen tycker räcker som garanti för att kunskapen är tillräcklig hos landets besiktningsmän.” 

 

Vad ingår i en                                                                 JB                          ÖB

Frågelista avseende byggteknik                                             Ja                         Ja

Frågelista vad gäller el, VVS, vent och köpeavtal               Ja                        Nej

Byggteknisk undersökning av huvudbyggnaden                Ja                         Ja

Byggteknisk undersökning av övriga byggnader                Ja                    Tillval

Undersökning av mark närmast huvudbyggnad                 Ja                        Ja

Undersökning av övrig del av tomt                                        Ja                       Nej

Granskning av tillhandahållna handlingar                          Ja                        Ja

Undersökning av inst. (pool, infiltration, brunn)               Ja                       Nej

Undersökning av elanläggning                                               Ja                    Tillval

Undersökning av ventilationsanläggning                             Ja                    Tillval

Undersökning av vatten- och avlopp                                     Ja                    Tillval

Undersökning av uppvärmningssystem                               Ja                    Tillval

Undersökning av radonrisk                                                    Ja                       Nej

Granskning av skorsten och eldstad                                     Ja                       Nej

Granskning av tomtgräns                                                       Ja                        Nej

Granskning av var dragning går för inkommande el        Ja                       Nej

Granskning av var dragn går för inkommande vatten     Ja                       Nej

Granskning av var dragning går för avlopp                        Ja                       Nej

Genomgång inför eller eft kontraktskrivning vad gäller

  • Besiktningsklausul                                                        Ja                       Nej
  • Friskrivningsklausul                                                     Ja                       Nej

Prioritering underhållsbehov                                                Ja                       Nej

Kostnadsindikation av väsentliga underhållsbehov         Ja                      Nej

Fuktindikation eller fuktmätning                                    Tillval                Tillval